6.ภาพกิจกรรมปี2562 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชั้นป.5 ชั้นป.6