เฉลย แบบทดสอบทรูปลูกปัญญาออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศิลปะ
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คอมพิวเตอร์
ชุดที่13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่2 ศิลปะ
ชุดที่13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่2 คอมพิวเตอร์
ชุดที่13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชุดที่ 23
ชุดที่ 24
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศิลปะ
ชุดที่ 10
ชุดที่ 11
ชุดที่ 12
ชุดที่13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คอมพิวเตอร
ชุดที่ 7
ชุดที่ 8
ชุดที่ 9
ชุดที่ 10
ชุดที่ 11
ชุดที่ 12
ชุดที่13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิลปะ
ชุดที่ 12
ชุดที่ 13
ชุดที่14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คอมพิวเตอร์
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศิลปะ
ชุดที่13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คอมพิวเตอร์
ชุดที่ 13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศิลปะ
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คอมพิวเตอร์
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15
ชุดที่ 16
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ
ชุดที่ 7
ชุดที่ 8
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แนวข้อสอบ O-NET วิชาคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 6 ชุดที่ 8

กลับหน้าหลัก